Onze algemene voorwaarden

Toepasselijkheid, definities en overeenkomsten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Tekwoods Software B.V. (hierna te noemen: Tekwoods). Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van tussen partijen gesloten overeenkomsten. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Tekwoods dezelfde voorwaarden al aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en/of hiernaar heeft verwezen. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Tekwoods bindend. Mondeling kan van deze algemene voorwaarden niet worden afgeweken.

Aanbiedingen, offertes en tarieven
Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten van Tekwoods zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Tekwoods behoudt zich het recht voor jaarlijks een inflatiecorrectie (berekend door het CBS) toe te passen op al haar tarieven.

Informatie en voorbeelden
Getoonde en/of verstrekte voorbeelden alsmede informatie c.q. omschrijvingen in brochures en/of op de website van Tekwoods zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts te aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling
Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij een betalingsachterstand en/of (vermoedens) van misbruik behoudt Tekwoods het recht de gebruikerslicentie(s) zonder aankondiging stop te zetten c.q. te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De sourcecode, het intellectueel eigendomsrecht van de geleverde software, berust bij de Tekwoods. De rechten tot verkoop berusten uitsluitend bij Tekwoods, het is klant niet toegestaan de geleverde software of kopieën daarvan of aanvullingen daarop of het gebruik daarvan voor welk doel of om welke reden dan ook aan derden onder welke titel ook ter beschikking te stellen of ten gebruik af te staan zonder schriftelijke toestemming van Tekwoods. Nieuwe ontwikkelingen die als optie worden aangeboden bij de software, vallen buiten gesloten overeenkomsten.

Looptijd en opzegging
Een overeenkomst loopt (tenzij anders overeengekomen) per kwartaal, wordt telkens met een kwartaal verlengd, vooraf per kwartaal gefactureerd en door klant betaald. Beëindigen van een overeenkomst (tenzij anders overeengekomen) een maand voor het eindigen van het kwartaal. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Overmacht
Ingeval er sprake is van overmacht is Tekwoods gerechtigd een overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Tekwoods, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Tekwoods. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, overlijden, ongevallen en andere voorvallen.

Databestanden voor houtbewerkingsmachines
De rechten voor het genereren van databestanden met de (optionele) software berusten uitsluitend bij Tekwoods, het is klant niet toegestaan tekeningen te converteren voor derden tenzij het gaat om eigen tekenwerk en/of is bestemd voor eigen productie. De (optionele) software ondersteund een beperkt aantal zaagvormen, uitkepingen en bewerkingen. Bepaalde combinaties van uitkepingen en bewerkingen worden niet ondersteund. Tekwoods adviseert databestanden met zaagvormen, uitkepingen en bewerkingen altijd vooraf op de houtbewerkingsmachine te testen.

Verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid
Het gebruik van de software valt onder de verantwoordelijkheid van klant, klant kan Tekwoods niet aansprakelijk stellen voor eigen schade, in het bijzonder ook niet voor bedrijfs- of andere gevolgschade, voortkomend uit of in verband staande met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het systeem en vrijwaart klant Tekwoods ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
Op de tussen Tekwoods en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

Tekwoods Software B.V.

Hulp nodig?

Proeflicentie

Een goede keus! Met onderstaand formulier kun je jouw dertig dagen proeflicentie aanvragen.